سنگ مالون
سنگ لاشه سنگ لاشه مالون ورقه ای حسنی بهترین نیستیم ولی بهترین ها مارا انتخاب کردند

اجرای تمام سنگهای مالونی لاشه ورقه وی در تمام مناطق ایران عزیز