قبل از بند کشی:سنگ مالونی
سنگ لاشه سنگ لاشه مالون ورقه ای حسنی بهترین نیستیم ولی بهترین ها مارا انتخاب کردند
قبل از بند کشی:سنگ مالونی