سنگ لاشه نامنظم کار شده
سنگ لاشه سنگ لاشه مالون ورقه ای حسنی بهترین نیستیم ولی بهترین ها مارا انتخاب کردند

سنگ  لاشه نامنظم کار شده 

 کف سنگ مالون کوهی قهوه ای